Happy 243rd Birthday, U.S. Navy!

crng03rwiaegusk_medHappy Birthday to the  U.S. Navy! Celebrating 243 Years!

The Navy Birthday is on October 13 and celebrates the establishment of the US Navy in 1775.